Διοικητικό Συμβούλιο

Στις 2 Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο προέκυψε από τις εκλογές της 27ης Μαρτίου 2017 συγκροτήθηκε σε Σώμα με την εξής σύνθεση:
Για το Δ.Σ.:
1. Δελένδα Ελένη, Πρόεδρος
2. Λαλιώτη Μαρία, Αντιπρόεδρος
3. Χρούσος Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας
4. Καβροχωριανού Ελένη, Ταμίας
5. Πετρούτσου Αγγελική, Μέλος

Νόμος εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης

Δείτε τον Νόμο εδώ –> ΝΟΜΟΣ 4213-2013

Καταστατικό

Του Σωματείου «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

 ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ – ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ» (συμπεριλαμβανομένων της τριμεθυλαμινουρίας και της αυτοάνοσης πολυενδοκρινοπάθειας τύπου Ι και ΙΙ) και έδρα την Αθήνα

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του σωματείου είναι:

 1. Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών που πάσχουν από σπάνια μεταβολικά – ενδοκρινικά νοσήματα καθώς και η γενικότερη προάσπιση της υγείας των πολιτών, μέσα από την ανάπτυξη ενός δημοκρατικού, ισότιμου, περιφερειακά ισοδύναμου συστήματος υγείας, το οποίο θα προασπίζει και θα βελτιώνει τόσο την υγεία των ανωτέρω ευπαθών ομάδων, όσο και την υγεία των Ελλήνων πολιτών, σύμφωνα και με τις αρχές των δικαιωμάτων των ασθενών που έχει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ).
 2. Η ανάδειξη και προώθηση των ζητημάτων που αφορούν τους πάσχοντες ασθενείς από σπάνια μεταβολικά – ενδοκρινικά νοσήματα
 3. Η ανάπτυξη δεσμών, επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των ασθενών αυτών.
 4. Η ανάπτυξη σχέσεων και δεσμών, ως και η συνεργασία με άλλους παρεμφερείς συλλόγους – σωματεία στην Ελλάδα και στον κόσμο.

ΑΡΘΡΟ 3: ΜΕΣΑ

Μέσα για την επίτευξη των στόχων του σωματείου είναι:

 1. Η οργάνωση και πραγματοποίηση επιστημονικών ημερίδων, συζητήσεων, διαλέξεων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και η συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες.
 2. Η συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού για ζητήματα που αφορούν τα νοσήματα αυτά.
 3. Η υποστήριξη και βοήθεια πασχόντων ατόμων, που διακρίνονται με τις επιδόσεις τους στα γράμματα, τις τέχνες, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό.
 4. Η περιοδική ενημερωτική έκδοση φυλλαδίου με σχετική θεματολογία.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πόροι του Σωματείου είναι:

α) Το δικαίωμα από τις εγγραφές των μελών

β) Οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών

γ) Τα έσοδα από την περιουσία του Σωματείου

δ) Τα έσοδα από τις δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες ή επιχορηγήσεις, από γιορταστικές ή άλλες σχετικές εκδηλώσεις και, γενικά, κάθε νόμιμο έσοδο, που περιέρχεται στο Σωματείο.

Οι δωρεές και επιχορηγήσεις  είναι επώνυμες και τις αποδέχεται ή όχι, με απόφασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το δικαίωμα εγγραφής, η τακτική μηνιαία εισφορά των μελών του συλλόγου και η έκτακτη, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του.

Ορίζεται, μέχρις ότου αποφασίσει διαφορετικά η Γ.Σ των μελών, το μεν δικαίωμα εγγραφής στο ποσό των 20 ευρώ, η δε ετήσια συνδρομή στο ποσό των 10 ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

 ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΑΡΘΡΟ 5: ΜΕΛΗ

Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν:

 1. i. οι πάσχοντες από σπάνια μεταβολικά και ενδοκρινικά νοσήματα (συμπεριλαμβανομένων της τριμεθυλαμινουρίας και της αυτοάνοσης πολυενδροκρινοπάθειας τύπου Ι και ΙΙ),
 2. ii. όσοι παρουσιάζουν σπάνιες διαταραχές του μεταβολισμού και του ενδοκρινικού συστήματος

Διευκρινίζεται ότι σπάνια νοσήματα είναι αυτά που παρουσιάζονται σε ποσοστό κάτω του 1/5000

iii. οι ιατροί που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό, δηλαδή όλων των ειδικοτήτων που ενδιαφέρονται για το αντικείμενο.

 1. iv. οι συγγενείς και φίλοι των πασχόντων από τα νοσήματα αυτά.
 2. v. κάθε άτομο που υιοθετεί τους σκοπούς και τις αρχές του Σωματείου.

Για να καταστεί κάποιος μέλος του Σωματείου πρέπει να το ζητήσει με αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πρόταση δύο (2) μελών του Σωματείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου αποφασίζει πάνω στην αίτηση του υποψήφιου μέλους μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της, μετά την πάροδο των οποίων θεωρείται ότι εγκρίθηκε η αίτηση, αν δεν υπάρξει απόφαση αρνητική. Σε περίπτωση που η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απορριπτική, κοινοποιείται αμέσως στον υποψήφιο με συστημένη επιστολή. Ο υποψήφιος μέσα σε τριάντα πέντε (35) ημέρες από την κατάθεση στο ταχυδρομείο της συστημένης επιστολής δικαιούται να προσφύγει στην πρώτη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, στην οποία μπορεί να παρίσταται για την υποστήριξη της προσφυγής του. Η προσφυγή κατατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο υποχρεώνεται να την εισαγάγει προς συζήτηση στην πρώτη Γενική Συνέλευση. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δεσμευτική για τα μέρη, μέχρι την τυχόν ακύρωσή της από το αρμόδιο δικαστήριο.

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη υποχρεώνονται:

α] Να συμμορφώνονται με το καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων του σωματείου.

β] Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου, αναλαμβάνοντας να φέρουν σε πέρας κάθε καθήκον που θα τους ανατεθεί.

γ] Να παίρνουν το λόγο στις Γενικές Συνελεύσεις και να λένε τη γνώμη τους πάνω στα θέματα που συζητιούνται.

δ] Να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους.

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

 Τα μέλη έχουν το δικαίωμα:

α] Να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις, να μιλούν πάνω στα θέματα της ημέρας και να ψηφίζουν για τη λήψη των αποφάσεων.

β] Να εκλέγουν τα όργανα του σωματείου και να εκλέγονται σ’ αυτά.

γ] Να παρακολουθούν, χωρίς δικαίωμα λόγου, τις συνεδριάσεις του Δ.Σ, να διαβάζουν τα πρακτικά, να ενημερώνονται πάνω στα οικονομικά του Σωματείου, να ζητούν πληροφορίες για θέματα που ενδιαφέρουν και σχετίζονται με τους σκοπούς του, αλλά και τη συμπαράστασή του για κάθε πρόβλημά τους.

ΑΡΘΡΟ 8: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος δικαιούται ν’ αποχωρήσει από το σωματείο, μετά από σχετική γραπτή δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 9: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Όποιο μέλος καθυστερεί αδικαιολόγητα τη συνδρομή του για ένα χρόνο, διαγράφεται από το Σωματείο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ, και αφού προηγηθεί σχετική προειδοποίηση. Μέλος που διαγράφτηκε, επανεγγράφεται μετά την εξόφληση των συνδρομών, που οφείλει, οπότε θεωρείται ότι δεν έπαυσε να ανήκει στη δύναμη του Σωματείου.

Κάθε μέλος που έχει αποδειχθεί ότι ενεργεί ενάντια στους σκοπούς του Σωματείου, στις αποφάσεις των Γ.Σ και της Διοίκησης ή εμποδίζει την πραγματοποίηση των αποφάσεών τους και γενικά με τη στάση και συμπεριφορά του εκθέτει το κύρος και τη φήμη του Σωματείου, διαγράφεται από αυτό.

Η διαγραφή, που μπορεί να είναι οριστική ή προσωρινή, γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. Το Δ.Σ υποχρεώνεται να καλέσει το μέλος δέκα (10) ημέρες πριν από τη συνεδρίασή του να εκθέσει τις απόψεις του.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη διαγραφή ή μη πριν από κάθε άλλο θέμα της ημέρας και αφού προηγουμένως ακούσει το μέλος, του οποίου ζητείται η διαγραφή. Αν δεν ληφθεί απόφαση διαγραφής από τη Γενική Συνέλευση, το μέλος έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σ’ αυτήν να παίρνει το λόγο και να ψηφίζει, για τη λήψη αποφάσεων πάνω στα θέματα της ημέρας.

Το μέλος που διαγράφτηκε, ύστερα από τη διαδικασία που αναφέρθηκε, για να επανεγραφεί, πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο και να αποφασίσει γι’ αυτό η Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 10:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η Διοίκηση του Σωματείου περιλαμβάνει τρία όργανα α) τη Γενική Συνέλευση, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) την Ελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 11: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κυρίαρχο και ανώτατο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών, που έχει τον τελικό λόγο για κάθε ζήτημα και ειδικότερα:

 1. Εκλέγει κάθε τρία χρόνια τα μέλη των οργάνων του Σωματείου με τους αναπληρωματικούς τους.
 2. Ελέγχει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και οποτεδήποτε απαλλάσσει αυτό ή μέλη του ή τα ανακαλεί.
 3. Εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό των εργασιών των οργάνων του Σωματείου, τον ισολογισμό εσόδων και εξόδων, αφού πρώτα ακούσει την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, και τον προϋπολογισμό του νέου χρόνου.
 4. Αποφασίζει, σε περίπτωση προσφυγής, για την εγγραφή μέλους του Σωματείου.
 5. Τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου.
 6. Καθορίζει το ύψος της τακτικής εισφοράς του μέλους του Σωματείου, της έκτακτης εισφοράς και το ύψος του δικαιώματος εγγραφής.
 7. Εκλέγει από τα μέλη του Σωματείου, που έχουν δικαίωμα ψήφου, τριμελές προεδρείο, το οποίο διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης. Τα μέλη του προεδρείου καθορίζουν, κάθε φορά, ποιος θα είναι ο επικεφαλής του.
 8. Εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή (Ε.Ε.), με ισάριθμους αναπληρωματικούς, για την εκλογή των οργάνων και των αντιπροσώπων του Σωματείου.
 9. Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που θα τεθεί σ’ αυτήν από τη διοίκηση του Σωματείου ή από το 1/20 των μελών και υποβληθεί από αυτά (το 1/20 των μελών) γραπτά στο Δ.Σ δέκα πέντε (15) μέρες πριν από την πραγματοποίησή της. Στην περίπτωση αυτή υποχρεωτικά προστίθεται στα θέματα της ημέρας και το θέμα που ζητεί το 1/20 των μελών, εκδίδοντας σχετική ανακοίνωση δέκα (10) ημέρες πριν από το χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, την οποία και γνωστοποιεί σύμφωνα με το άρθρο 13. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής αποτελεί λόγο μομφής και καθαίρεσης των μελών του Δ.Σ, που ευθύνονται, ανεξάρτητα από την εφαρμογή του άρθρου 96 ΑΚ.

ΑΡΘΡΟ 12

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο τακτικά μία φορά το χρόνο, μέσα στο πρώτο τρίμηνο με αρχή το επόμενο, από την εκλογή των οργάνων, έτος, κι’ έκτακτα όποτε το θεωρήσει αναγκαίο το Δ.Σ ή όταν το ζητήσει, με γραπτή αίτηση, στην οποία θ’ αναφέρονται και τα θέματα για συζήτηση, το 1/5 από τα μέλη του Σωματείου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση υποχρεώνεται το Δ.Σ μέσα σε δέκα (10) μέρες, από την υποβολή της αίτησης, να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση. Η έκτακτη Γ.Σ, που θα συγκαλέσει το Δ.Σ, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί νωρίτερα από πέντε (5) ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 13

Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να πληροφορεί τα μέλη του Σωματείου, για τη σύγκληση της Γ.Σ με γραπτή ανακοίνωσή του, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησής της. Στο εικοσαήμερο δε μετράει η ημέρα ανακοίνωσης και η ημέρα πραγματοποίησης της Γ.Σ. Η ανακοίνωση αυτή πρέπει να έχει τα θέματα της ημέρας, τον τόπο και χρόνο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

Η γνωστοποίηση γίνεται με οποιοδήποτε μέσο δημοσιότητας και τοιχοκολλάται στα γραφεία του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 14

Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία, όταν παρευρίσκεται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (1/2) από τα μέλη του Σωματείου, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, μέχρι και το μήνα πραγματοποίησης της Γ.Σ. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία, συνέρχεται νέα Γ.Σ, όχι νωρίτερα από πέντε (5) και όχι αργότερα από οκτώ (8) ημέρες, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. Στην περίπτωση αυτή για την απαρτία απαιτείται η παρουσία του 1/4 τουλάχιστο των μελών, που είναι ταμειακά εντάξει. Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, συνέρχεται νέα, μέσα σε προθεσμία όχι νωρίτερα από τρεις (3) και όχι αργότερα από πέντε (5) ημέρες, οπότε για την απαρτία αρκεί η παρουσία του 1/10 των μελών, που αναφέρθηκαν.

Οι επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις γνωστοποιούνται ταυτόχρονα με την ανακοίνωση για την πρώτη συνέλευση, με καταχώρηση στο ίδιο έγγραφο – κείμενο.

ΑΡΘΡΟ 15

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση του χεριού, εκτός αν αλλιώς αποφασίσει η Γενική Συνέλευση ποτέ πάντως με βοή.

Η ψηφοφορία που αναφέρεται σ’ εκλογές των οργάνων και των αντιπροσώπων, σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, σε έγκριση απολογισμού (διοικητικού και οικονομικού), προϋπολογισμού, σε προσωπικά θέματα, είναι άκυρη αν δεν γίνει μυστικά.

 ΑΡΘΡΟ 16: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές  Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, με ισάριθμους αναπληρωματικούς, κάθε τρία (3) χρόνια κι’ έχει τη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπησή του. Το Δ.Σ συγκροτείται σε σώμα κι’ αναδεικνύει, με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και  τον Ταμία. Αν δεν επιτευχθεί η απόλυτη πλειοψηφία για κάποιο αξίωμα, μόνο γι’ αυτό διακόπτεται η συνεδρίαση για την επομένη, οπότε γίνεται δεύτερη ψηφοφορία και για την εκλογή αρκεί η σχετική πλειοψηφία.

Ανακατανομή των αξιωμάτων είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Δ.Σ, που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του.

Το Δ.Σ για να συγκροτηθεί σε σώμα συγκαλείται από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο από την ημέρα της εκλογής του. Σε περίπτωση που αρνηθεί ο σύμβουλος αυτός να συγκαλέσει το Δ.Σ, τότε το δικαίωμα αυτό το έχει ο κάθε σύμβουλος, για την άσκηση του οποίου, όμως, απαιτείται να καλέσει σε καθορισμένο τόπο και χρόνο όλα τα μέλη του Δ.Σ. Η κλήση αποδεικνύεται μόνο γραπτά ή με το πραγματικό γεγονός της παρουσίας όλων των συμβούλων.

ΑΡΘΡΟ 17

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα και έκτακτα όταν το καλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον από τα μέλη του, με αίτησή τους, στην οποία και αναφέρουν τα θέματα που θέλουν να συζητηθούν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο πρόεδρος υποχρεώνεται να συγκαλέσει το Δ.Σ μέσα σε τρεις (3) ημέρες, από την υποβολή της αίτησης. Στην αντίθετη περίπτωση το συγκαλούν αυτοί που το ζήτησαν, χωρίς άλλη διατύπωση, με τον όρο να έχουν προηγούμενα καλέσει όλα τα μέλη του Δ.Σ, τρεις (3) ημέρες νωρίτερα.

ΑΡΘΡΟ 18

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε τακτική συνεδρίασή του από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα, οι οποίοι, με γραπτή πρόσκλησή τους, στην οποία αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα, ειδοποιούν τα λοιπά μέλη.

Η πρόσκληση αυτή πρέπει να επιδοθεί στα μέλη του Δ.Σ πέντε (5) ημέρες, τουλάχιστον, πριν από τη συνεδρίαση (οι ημέρες πρόσκλησης και συνεδρίασης δεν υπολογίζονται). Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για κάθε θέμα, όταν παρευρίσκονται τουλάχιστον τρία (3) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών στη συνεδρίαση. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

ΑΡΘΡΟ 19

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, χωρίς να δώσουν γραπτές εξηγήσεις για το λόγο της απουσίας τους, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, ή δεν κριθούν ικανοποιητικές οι εξηγήσεις από το Δ.Σ, ή καθυστερούν την πληρωμή της συνδρομής τριών (3) μηνών, εκπίπτουν από τη διοίκηση, μετά από σχετική απόφασή της, η οποία γνωστοποιείται σ’ αυτά. Η αναπλήρωση αυτών που εκπίπτουν γίνεται από τους αναπληρωματικούς, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο ψηφοδέλτιο των μελών που έχουν εκπέσει.

Σε περίπτωση έλλειψης για οποιοδήποτε λόγο επιλαχόντων συμβούλων προς συμπλήρωση ή αναπλήρωση ελλειπόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε, αν τα μέλη που παραμένουν είναι τουλάχιστον τρία (3) και το Διοικητικό Συμβούλιο διανύει τον τελευταίο χρόνο της θητείας του, (δηλαδή τον τρίτο – 3ο – χρόνο), νόμιμα συνέρχεται τούτο και διοικεί το Σωματείο, αλλιώς, δηλαδή, σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο διανύει τον πρώτο (1ο) χρόνο της θητείας του, συγκαλείται αμέσως, το αργότερο σε 30 ημέρες, Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, για διεξαγωγή μερικών αρχαιρεσιών και συμπλήρωση των κενών θέσεων τακτικών μελών. Η θητεία των με τον τρόπο αυτό εκλεγμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει ταυτόχρονα με τη λήξη της θητείας των λοιπών.

ΑΡΘΡΟ 20

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα ν’ ασχοληθεί με κάθε ζήτημα, που δεν υπάγεται στη Γενική Συνέλευση. Ειδικότερα καταστρώνει το πρόγραμμα δράσης του Σωματείου, για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, και, φυσικά, των σκοπών του, εκτελεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, εγκρίνει κάθε δαπάνη, που έχει γίνει ή που θα γίνει, μέσα στο πλαίσια του προϋπολογισμού, προσλαμβάνει, απολύει προσωπικό, καθορίζει τις αποδοχές του, συγκαλεί, με απόφασή του, τις Γ.Σ και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εργασιών της, συντάσσει τη διοικητική λογοδοσία δια του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα, καθώς και τη διαχειριστική λογοδοσία δια του Προέδρου, του Γεν. Γραμματέα και του Ταμία και, γενικά, προβαίνει σ’ όλες τις ενέργειες και πράξεις διοίκησης και διαχείρισης του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 21: ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Πρόεδρος: Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις του και της Γ.Σ μέχρι να εκλεγεί το Προεδρείο της. Φροντίζει για την εκπλήρωση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου. Εκπροσωπεί, με το Γενικό Γραμματέα, το σύλλογο. Καταρτίζει με την βοήθεια του Γ.Γ, την ημερήσια διάταξη και υπογράφει, με τον Γ. Γραμματέα, τα έγγραφα, εντάλματα, επικυρώνει, με το Γ.Γ, αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Δ.Σ και της Γ.Σ και ευθύνεται για την ακρίβειά τους, συγκαλεί με το Γ.Γ το Δ.Σ σε συνεδρίαση, υπογράφοντας μαζί του την ημερήσια διάταξη και την πρόσκληση για συνεδρίαση. Προΐσταται, γενικά, στις εκδηλώσεις του σωματείου.

Ο Αντιπρόεδρος: Αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Στις περιπτώσεις αυτές οι εξουσίες του Αντιπροέδρου είναι ίδιες με εκείνες του Προέδρου.

Ο Γενικός Γραμματέας: Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ, διευθύνει την υπηρεσία του γραφείου, φυλάσσει το αρχείο με τη σφραγίδα του σωματείου, τηρεί την αλληλογραφία και τα βιβλία του σωματείου και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, ό,τι γι’ αυτόν (τον πρόεδρο) αναφέρθηκε.

Ο Ταμίας: Φροντίζει και είναι υπεύθυνος για τις εισπράξεις και πληρωμές, προσυπογράφει τα αντίστοιχα παραστατικά και πληρώνει μετά από εντολή του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα και μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού και των αποφάσεων του Δ.Σ. Τηρεί το Ταμείο του Σωματείου και καταθέτει σε Τράπεζα Ελληνική και στο όνομα του Σωματείου κάθε χρηματικό ποσό που ξεπερνά τα 300 ευρώ. Οι αναλήψεις από τις καταθέσεις γίνονται από τον Ταμία ή και άλλο μέλος της Διοίκησης, μετά από απόφαση του Δ.Σ.

Κάθε δαπάνη ενεργείται με ένταλμα πληρωμής, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία και μέχρι 300 ευρώ συνολικά, και για πάνω από το ποσό αυτό με απόφαση του Δ.Σ.

Υποβάλλει, στο Δ.Σ, κάθε έτος, κατάσταση εξόδων και εσόδων και τον απολογισμό της διαχείρισης της περιουσίας του Σωματείου.

Συντάσσει με τον Πρόεδρο τον ισολογισμό, τον οποίο, μετά την έγκρισή του από το Δ.Σ, υποβάλλει, μαζί με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, στη Γ.Σ για έγκριση και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από κάθε ευθύνη.

ΑΡΘΡΟ 22: ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά, με θητεία τριών (3) χρόνων. Κατά την πρώτη συνεδρίασή της εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος και διευθύνει τις εργασίες της.

Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος των σχετικών με οικονομική διαχείριση πράξεων του Δ.Σ Για την επιτυχία του έργου της δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Σωματείου και ζητεί να δει το περιεχόμενο του Ταμείου. Το Δ.Σ υποχρεώνεται να της παρέχει όλες τις ευκολίες, για να τελειώσει μ’ επιτυχία το έργο της.

Η Ελεγκτική Επιτροπή υποχρεώνεται κάθε χρόνο να υποβάλει στην τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου λεπτομερή έκθεση για τη διαχείριση, από το Δ.Σ, της περιουσίας του, στο χρόνο που πέρασε. Το ίδιο υποχρεώνεται να κάνει για όποια άλλη Γενική Συνέλευση, εφ’ όσον το ζητήσει το Δ.Σ, ή ο αριθμός των μελών που ζητούν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η έκθεση ελέγχου υπογράφεται από τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και καταχωρείται στο βιβλίο Πρακτικών που τηρεί. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 23

Οι αρχαιρεσίες, για την ανάδειξη των οργάνων του Σωματείου,  ενεργούνται  κάθε τρία (3) χρόνια, με μυστική και με ψηφοδέλτια ψηφοφορία. Η εκλογή γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής, αν υπάρξουν περισσότεροι του ενός συνδυασμοί. Αλλιώς γίνεται με πλειοψηφικό σύστημα. Στη συνέλευση αυτή, είναι δυνατή η συζήτηση και άλλων θεμάτων, κατά τους όρους του καταστατικού.

Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται μ’ ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής (Εφ.Ε).

ΑΡΘΡΟ 24

Η Εφορευτική Επιτροπή (Εφ.Ε) αποτελείται από τρία (3) μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά, και εδρεύει στα κεντρικά γραφεία του Σωματείου. Η εκλογή της γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, με μυστική ψηφοφορία,

ΑΡΘΡΟ 25

Η Εφορευτική Επιτροπή έχει την ευθύνη για τη νόμιμη, σύμφωνα και με τους όρους του καταστατικού, διεξαγωγή των εκλογών. Συντάσσει τους εκλογικούς καταλόγους, που περιλαμβάνουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη, τα οποία έχουν εγγραφεί στο Σωματείο μέχρι το χρόνο που το Δ.Σ αποφασίσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή των οργάνων του.

ΑΡΘΡΟ 26

Η εκλογή των οργάνων του Σωματείου, δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, γίνεται με ψηφοδέλτια, ο αριθμός, ο τύπος, το χρώμα και οι διαστάσεις των οποίων ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

Ανεξάρτητες – ατομικές υποψηφιότητες επιτρέπονται.

Στα ψηφοδέλτια καταχωρούνται οι υποψήφιοι με αλφαβητική σειρά. Για τους αντιπροσώπους στα δευτεροβάθμια όργανα υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο.

Ο ψηφοφόρος εκδηλώνει την προτίμησή του με σταυρό, τον οποίο θέτει δίπλα στο όνομα του υποψήφιου, που επιλέγει. Σταυρώνονται τόσοι υποψήφιοι, όσος είναι και ο αριθμός των μελών των οργάνων που θα εκλεγούν.

ΑΡΘΡΟ 27

Οι υποψηφιότητες με πλήρες ψηφοδέλτιο και οι ανεξάρτητες ατομικές υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτά στο Δ.Σ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επόμενη ημέρα που λήφθηκε η απόφαση για διεξαγωγή αρχαιρεσιών.

Οι συνδυασμοί, οι υποψήφιοι, που αναφέρονται σ’ αυτούς, και οι μεμονωμένοι υποψήφιοι ανακηρύσσονται από το Δ.Σ μέσα σε δύο (2) ημέρες από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο του άρθρου αυτού. Η ανακήρυξη αυτή γνωστοποιείται με ανακοίνωση, που τοιχοκολλάται στα γραφεία του Σωματείου.

Από την ανακήρυξη των υποψηφίων, μέχρι την ημέρα της ψηφοφορίας, την οποία ορίζει το Δ.Σ με απόφασή του, πρέπει να μεσολαβούν δέκα πέντε (15) ημέρες το λιγότερο και τριάντα (30) το περισσότερο ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 28

Το Δ.Σ υποχρεώνεται να εφοδιάζει έγκαιρα την Εφορευτική Επιτροπή με τα αναγκαία για τις αρχαιρεσίες υλικά (σφραγίδα, μητρώο, βιβλίο ταμείου κ.λπ).

Το Δ.Σ. δέκα (10) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες αποστέλλει στα μέλη του Συλλόγου, που κατοικοεδρεύουν στην επαρχία, ψηφοδέλτια και φάκελο, στον οποίο (φάκελο) θέτει τη σφραγίδα του Συλλόγου. Η σφράγιση γίνεται στο πίσω και άνω αριστερό μέρος του φακέλου.

ΑΡΘΡΟ 29

 1. Οι εκλογές ενεργούνται στα γραφεία του Συλλόγου στο χρόνο που καθορίστηκε, μ’ επίδειξη, από το μέλος, της ταυτότητάς του.
 2. Τα μέλη του Συλλόγου που κατοικοεδρεύουν στην επαρχία, μπορούν να ψηφίσουν, ταχυδρομώντας συστημένα, στην έδρα του, το φάκελο που θ’ απευθύνεται στον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Ο φάκελος θα περιέχει:

α. φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του αποστολέα – μέλους της Εταιρείας.

β. το φάκελο που έχει σταλεί, σύμφωνα με το άρθρο 28 του καταστατικού αυτού, στο οποίο ο ψηφοφόρος έχει θέσει το ψηφοδέλτιο της προτίμησής του.

Η επιστολή αυτή πρέπει να παραληφθεί το αργότερο μέχρι και την ημέρα των εκλογών και πριν από τη λήξη τους.

 1. Η Εφορευτική Επιτροπή, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, ανοίγει το φάκελο, που έλαβε ταχυδρομικώς, καταχωρεί στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας, με βάση το φωτοαντίγραφο της ταυτότητας, που λαμβάνει, από το φάκελο, το ονοματεπώνυμο αυτών που ψηφίζουν με επιστολή και αμέσως ρίχνει το φάκελο, στον οποίο τέθηκε το ψηφοδέλτιο, στην κάλπη. Φάκελος, που είναι ανοιχτός απορρίπτεται από την Εφορευτική Επιτροπή, με απόφασή της.
 2. Η Εφορευτική Επιτροπή, μετά το πέρας της διαδικασίας, της προηγούμενης παραγράφου, ανοίγει την κάλπη, μετρά τους φακέλους, τους οποίους μονογράφει ο πρόεδρός της και στη συνέχεια προχωρά στο άνοιγμα των φακέλων και τη διαλογή των ψηφοδελτίων. Κάθε ψηφοδέλτιο, με τη σειρά που εξάγεται, αριθμείται και μονογράφεται από τον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής. Ο πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής θέτει τη μονογραφή του και δίπλα σε κάθε σταυρό προτίμησης που δόθηκε από τον ψηφοφόρο σε υποψήφιο.
 3. Μετά το τέλος της καταμέτρησης και των σταυρών προτίμησης συντάσσεται το πρακτικό αποτελεσμάτων ψηφοφορίας, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής. Όλο το εκλογικό υλικό παραδίδεται από την Εφορευτική Επιτροπή στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και φυλάσσεται τουλάχιστον μέχρι την προθεσμία προσβολής των εκλογών.

ΑΡΘΡΟ 30

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφ. Ε ελέγχει το απαραβίαστο της κάλπης, στη συνέχεια την ανοίγει, καταμετρά τους φακέλους, αριθμώντας τους, κι’ αφού διαπιστώσει ότι έχουν την υπογραφή του προέδρου της, είναι δηλαδή οι φάκελοι που δόθηκαν στον ψηφοφόρο, προβαίνει στη διαλογή των ψηφοδελτίων, ανοίγοντας τους φακέλους. Τα ψηφοδέλτια αριθμούνται και υπογράφονται από τον πρόεδρο της Εφ.Ε. Στη συνέχεια συντάσσει το πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται:

α. Ο τόπος, η ημερομηνία και ο χρόνος έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας.

β. Τα ονόματα των μελών της Εφ. Ε.

γ. Ο αριθμός των μελών με δικαίωμα ψήφου, με βάση το σχετικό μητρώο.

δ. Ο αριθμός των μελών που ψήφισαν.

ε. Ο αριθμός των φακέλων που βρέθηκε στην κάλπη για τα όργανα του Σωματείου και στην κάλπη για τους αντιπροσώπους, με σημείωση της αρίθμησή τους.

στ. Τυχόν ενστάσεις που υποβλήθηκαν και η απόφαση της Εφ.Ε πάνω σ’ αυτές.

ζ. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Εφ.Ε, και τους τυχόν παρόντες αντιπροσώπους των συνδυασμών.

Όλο το εκλογικό υλικό παραδίνεται από την Εφ.Ε στο νέο διοικητικό συμβούλιο.

Οι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια φυλάσσονται μέχρι να εκπνεύσει η προθεσμία προσβολής των αρχαιρεσιών, κι’ αν ασκηθεί σχετική αγωγή, μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 31

Μετά την εκλογή των νέων οργάνων του Σωματείου, και μέσα σε τρεις (3) ημέρες απ’ αυτήν γίνεται, με πρωτόκολλο, η παράδοση των βιβλίων, και γενικά όλων των στοιχείων στα νέα όργανα, από τα απερχόμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΡΘΡΟ 32: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Σωματείου αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με απαρτία τα δύο τρίτα (2/3) των εγγεγραμμένων και των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, και πλειοψηφία τα τρία τέταρτα (3/4) των παρόντων. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία και το αρχείο του περιέρχονται στο νοσοκομείο Παίδων Αθηνών «Αγία Σοφία» για την ενίσχυση των τμημάτων που διερευνούν και νοσηλεύουν σπάνια νοσήματα για τα οποία συστάθηκε το σωματείο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 33: ΒΙΒΛΙΑ

Το Σωματείο τηρεί τα εξής βιβλία:

α. Μητρώο μελών

β. Βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων

γ. Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου

δ. Βιβλίο Πρακτικών Ελεγκτικής Επιτροπής

ε. Βιβλίο Ταμείου

στ. Πρωτόκολλο εγγράφων (εισερχομένων – εξερχομένων)

ζ. Μπλοκ διπλότυπων αποδείξεων

Όλα τα στοιχεία αυτά αριθμούνται, σφραγίζονται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 34: ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Σωματείο έχει σφραγίδα κυκλική, που φέρει στο κέντρο της τη μορφή αγάλματος της μητέρας με το βρέφος στην αγκαλιά της και την ημερομηνία ίδρυσης του που είναι 17.11.2005.

ΑΡΘΡΟ 35: ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Κ

Για όσα θέματα δεν προβλέπονται από το καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της Νομοθεσίας περί Σωματείων.

ΑΡΘΡΟ 36

Το καταστατικό αυτό, που περιέχει τριάντα έξι (36) άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από την Ιδρυτική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Νοσοκομείου Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

 

Pdf αρχείο:  Καταστατικό